Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Tìa Dình

Bản Tìa Dình C -tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
01636 091 818
dbn-dienbiendong-ptdtbtthcstiadinh@edu.viettel.vn